Сталин – “За трите особености на Червената армия”

Реч на И.В.Сталин на тържествения пленум на Московския съвет, посветен на десетгодишнината на Червената армия

Другари! Позволете ми да приветствам от името на Централния комитет на нашата партия бойците на нашата Червена армия, бойците на нашата Червена флота, бойците на нашата Червена авиация, най-после, нашите допризивници, въоръжените работници на СССР.

Партията се гордее, че успя да създаде с помощта на работниците и селяните първата в света Червена армия, която във велики битки отстояваше и отстоя свободата на работниците и селяните.

Партията се гордее, че Червената армия успя с чест да премине тежкия път на най-жестоки боеве с вътрешните и външни врагове на работническата класа и на селяните в нашата страна, че тя успя да се оформи в грамадна бойна революционна сила за страх на враговете на работническата класа, за радост на всички потиснати и поробени.

Партията се гордее, че Червената армия, изминала дългия път на освобождението на работниците и селяните от игото на помешчиците и капиталистите, си извоюва най-после правото да празнува своя юбилей на десетата година от своето раждане.

Другари, в какво се състои силата, къде е източникът на силата на нашата Червена армия?

В какво се състоят онези особености, които коренно отличават нашата Червена армия от всички и всякакви армии, когато и да са съществували в света?

Първата и основна особеност на нашата Червена армия се състои в това, че тя е армия на освободените работници и селяни, тя е армия на Октомврийската революция, армия на диктатурата на пролетариата.

Всички съществуващи досега при капитализма армии, какъвто и да е бил съставът им, са армии за утвърждаване властта на капитала. Те са били и си остават армии на господството на капитала. Буржоата от всички страни лъжат, когато говорят, че армията е политически неутрална. Не е вярно това. В буржоазните държави армията е лишена от политически права, тя е отстранена от политическата арена. Това е вярно Но това съвсем не значи, че тя е неутрална политически. Напротив, всякога и навсякъде, във всички капиталистически страни армията е била въвличана и се въвлича в политическата борба, служейки като оръдие за потъпкване на трудещите се. Нима не е вярно, че армията потиска там работниците, че тя служи там като опора на господарите?

За разлика от такива армии нашата Червена армия се отличава с особеността, че е оръдие за утвърждаване властта на работниците и селяните, оръдие за утвърждаване диктатурата на пролетариата, оръдие за освобождаване работниците и селяните от игото на помешчиците и капиталистите.

Нашата армия е армия за освобождение на трудещите се.

Обърнали ли сте внимание, другари, че в старо време, пък и сега, в капиталистическите страни, народът се боеше и продължава да се бои от армията, че между народа и армията съществува преграда, която отделя армията от народа? А как е у нас? У нас, напротив, народът и армията съставляват едно цяло, едно семейство. Никъде в света няма такива отношения на обич и грижа от страна на народа към армията, каквито има у нас. У нас армията е обичана, уважавана, за нея се грижат. Защо? Затова защото за пръв път в света работниците и селяните създадоха своя собствена армия, която служи не на господарите, а на бившите роби, на освободените сега работници и селяни.

Ето къде е източникът на силата на нашата Червена армия.

А какво значи любов на народа към своята армия ? Това значи, че такава армия ще има най-здрав тил, че такава армия е непобедима.

Какво е армия без здрав тил? Нищо. Най-големите армии, най-въоръжените армии са се разпадали и превръщали в прах без здрав тил, без поддръжка и съчувствие от страна на тила, от страна на трудещото се население. Нашата армия е единствената в света, която има съчувствието и поддръжката на работниците и селяните. В това е нейната сила, в това е нейната здравина.

Ето по какво преди всичко се отличава нашата Червена армия от всякакви други армии, които са съществували и съществуват в света.

Пожеланията на партията, нейна задача е да бъде запазена и затвърдена у нашата Червена армия тази особеност на Червената армия, тази нейна близост, нейната братска връзка с работниците и селяните.

Втората особеност на нашата Червена армия се състои в това, че тя, нашата армия, е армия на братството между нациите на нашата страна, армия на освобождението на потиснатите нации в нашата страна, армия за защита свободата и независимостта на нациите на нашата страна.

В старо време армиите обикновено са били възпитавани в дух на великодържавничество, в завоевателски дух, в дух на необходимост да се покоряват слабите нации. С това собствено се обяснява, че старият тип армии, капиталистическите армии, бяха същевременно армии за национално, колониално потисничество. В това се състоеше една от основните слабости на старите армии. Нашата армия коренно се отличава от армиите за колониално угнетение. Цялото нейно същество, цялата нейна конструкция се гради върху укрепването на дружеските връзки между нациите на нашата страна, върху идеята за освобождаване на угнетените народи, върху идеята за защита на свободата и независимостта на социалистическите републики, които влизат в състава на Съветския съюз.

В това е вторият и основен източник на силата и могъществото на нашата Червена армия. В това е залогът, че нашата армия в критическа минута ще намери най-голяма поддръжка в милионните маси на всички и всякакви нации и националности, населяващи нашата необятна страна.

Пожеланията на партията, нейната задача се състои в това, и тази особеност на нашата Червена армия също така да бъде запазена и закрепена.

Най-после, третата особеност на Червената армия. Тя се състои във възпитанието и укрепването на интернационалистическия дух в нашата армия, в съществуването на интернационалистическия дух, проникващ цялата наша Червена армия.

В капиталистическите страни армиите обикновено се възпитават в дух на омраза към народите на другите страни, в дух на ненавист към другите държави, в дух на ненавист към работниците и селяните на другите страни. За какво се прави това? Прави се, за да се превърне армията в послушно стадо в случай на военни стълкновения между държавите, между страните. В това е източникът на слабостта на всички капиталистически армии.

Нашата армия е построена върху съвсем други основи. Силата на нашата Червена армия се състои в това, че тя се възпитава още от първия ден след своето раждане в духа на интернационализма, в дух на уважение към народите на другите страни, в дух на обич и уважение към работниците на всички страни, в дух на запазване и утвърждаване мира между страните. И именно защото нашата армия се възпитава в духа на интернационализма, в духа на единството на интересите на работниците от всички страни, именно затова тя, нашата армия, е армия на работниците от всички страни.

И това, че казаното обстоятелство е източник на сила и могъщество за нашата армия, ще узнаят кога да е буржоата от всички страни, ако се решат да нападнат нашата страна, защото те ще видят тогава, че нашата Червена армия, възпитана в духа на интернационализма, има безбройно число приятели и съюзници във всички части на света, от Шанхай до Ню Йорк, от Лондон до Калкута.

Ето, другари, третата и основна особеност, от която е проникнат духът на нашата армия и която създава източник за нейната сила и могъщество.

Пожеланията на партията, нейна задача е и тази особеност на нашата армия да бъде запазена и затвърдена.

На тези три особености дължи нашата армия своята сила и мощ.

Със същото се обяснява фактът, че нашата армия знае къде отива, защото тя се състои не от оловни войници, а от съзнателни хора, които разбират къде да вървят и за какво да се бият.

Но армия, която знае за какво се бори, е непобедима, другари.

Ето защо нашата Червена армия има всички основания да бъде най-добрата армия в света.

Да живее нашата Червена армия!

Да живеят нейните бойци!

Да живеят нейните ръководители!

Да живее диктатурата на пролетариата, която роди Червената армия, доведе я до победа и я увенча със слава!

в-к „Правда” бр.50, 28 февруари 1928 г.